STOWARZYSZENIE CHÓRALNE ZIEMI WIELICKIE
im. JANA PAWŁA II
w STRUMIANACH
 
 

"PRZESTRZEGAJ  PRAWA  I TEGO COŚ USTALIŁ  Z  INNYMI"

 

PEŁNY TEKST:
STATUT

Wydanie 2 egz." 0"  ze zmianami.

Ważne od: 04.10.2008 roku

Uchwała Nr 5 z 04.10.2008 r

 

 

 

STATUT

Wydanie 1 egz." 0"

Ważne od: 04.06.2008 roku

Uchwała Nr 1 z dn.04.2008 r

Utrata ważności z dn. 04.10.2008 r

 Strona głównaRozdział I

Postanowienia ogólne 

1.Stowarzyszenie Chóralne Ziemi Wielickiej im. JANA PAWŁA II w Strumianach , jest kontynuatorem działalności Chóru Parafialnego im. 

Jana Pawła II przy Parafii w Strumianach założonego w sierpień 1981; zwane dalej Stowarzyszeniem, działającym na podstawie ustawy z dnia

 7 kwietnia 1989 roku, z późn. zm.- Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

1.1.Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

1.2.Siedzibą Stowarzyszenia jest Parafia w Strumianach pod Wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny.

1.3.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa Małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Starostwa Powiatowego 

w Wieliczce oraz Miasta i Gminy Wieliczka . Dla właściwego / pełnego/ realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

również na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

1.4.Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działalności oraz może pozostawać

członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

1.5.Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.6.Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków. W celu usprawnienia swojej działalności Stowarzyszenie może 

zatrudniać pracowników.  

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

2.0.Celem Stowarzyszenia jest :

2.01. Propagowanie muzyki chóralnej świeckiej i sakralnej.

2.0.2.Wspieranie innych form działalności artystycznej.

2.0.3. Edukacja muzyczna.

2.0.4. Pobudzanie społecznej aktywności obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej.

2.0.5. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami zagranicznymi w celu integracji i prezentowania dorobku polskiej muzyki chóralnej.

2.0.6. Działanie na rzecz integracji europejskiej w zakresie krzewienia kultury i integracji społeczeństw.

2.0.7. Wspieranie działań władz samorządowych w prezentowaniu dorobku kulturalnego szerokiej publiczności.

2.0.8. Wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.0.9. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.

2.0.10. Ochrona dóbr kultury i tradycji.

2.0.11. Krzewienie nauki, myśli i przesłania Jana Pawła II.

2.1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

2.1.1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.

2.1.2. Nagrywanie i dystrybucja nagrań muzycznych związanych z działalnością Stowarzyszenia.

2.1.3. Wspieranie pozaszkolnych form edukacji muzycznej.

2.1.4. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2.1.5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń i integracji 

europejskiej.

2.1.6. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.

2.1.7. Wspieranie i organizacja przedstawień artystycznych.

2.1.8. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.

2.1.9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.1.10. Współpraca z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem

 i propagowaniem kultury oraz ochroną dóbr kultury.

2.1.11. Wspieranie organizacji i instytucji w zakresie propagowania nauki i myśli Jana Pawła II.

2.2. Odpłatna realizacja celów obejmuje działalność określona w punktach:

2.1.2 ; 2.1.3 ; 2.1.7 ; 2.1.10 ; 2.1.11

2.3. Nieodpłatna realizacja celów obejmuje działalność określona w pkt.2.1


Rozdział III

Członkowie, ich prawa

i obowiązki

3.0.Członkowie.

3.0.1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

3.0.1.1. Zwyczajnych.

3.0.1.2. Wspierających.

3.0.1.3. Honorowych.

3.0.2.Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na podstawie podjętej uchwały w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji, 

która zawiera rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty 

podjęcia uchwały. W przypadku odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć

na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

3.0.3. Członkom stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Zarządu od jego uchwał w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia jej na

tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia. Zarząd udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 10 dni roboczych. Od ponownej decyzji zarządu można

odwołać się do Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w pkt. 4.2.4.1 podpunkt 3. W przypadku złożenia wniosku o powołanie Walnego 

Zgromadzenia uchwała której dotyczy wniosek zostaje zawieszona do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z pkt. 4.2.4.2

Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

3.1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia.

3.1.1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub

cudzoziemcem, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

3.2.Prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

3.2.1.Prawa członka zwyczajnego:

3.2.1.1. Wybieranie i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

3.2.1.2. Brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3.2.1.3. Zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

3.2.1.4. Korzystanie z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

3.2.1.5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

3.2.2.Obowiązki członka zwyczajnego:

3.2.2.1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.2.2.2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.2.2.3. Regularne opłacanie składki członkowskiej.

3.2.2.4. Dbałość o mienie Stowarzyszenia.

3.3.Członek wspierający Stowarzyszenia.

3.3.1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia

i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3.3.2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

3.4.Prawa i obowiązki członka wspierającego:

3.4.1.Prawa członka wspierającego:

3.4.1.1. Brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.

 3.4.1.2. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3.4.2.Obowiązki członka wspierającego:

3.4.2.1. Przestrzeganie ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

3.4.2.2. Regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń.

3.5.Członek honorowy Stowarzyszenia.

3.5.1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.5.2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub połowy jego członków.

3.6.Prawa i obowiązki członka honorowego Stowarzyszenia.

3.6.1.Prawa członka honorowego:

3.6.1.1. Posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

  3.6.2.Obowiązki członka honorowego:

3.6.2.1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.6.2.2. Uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.7.Przyczyny wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu:

3.7.1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

3.7.2. Skreślenie przez Zarząd z powodu nie płacenia składek przez okres trzech miesięcy.

3.7.3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę 

Stowarzyszenia,

3.7.4. Utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3.7.5.Śmierć członka.

 3.7.6. Członkom stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia 

decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu do Zarządu Stowarzyszenia .

3.7.7. W przypadku ponownej negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony członek stowarzyszenia ma prawo odwołania się 

do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie dwu miesięcy od daty otrzymania decyzji.

Decyzja Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podejmowana jest na najbliższym zwołanym zgromadzeniu.

Decyzja Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia jest ostateczna i wiążąca wszystkie strony.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


 
Hostowane na o12.pl